bdswiss erfahrungen

dzzp201403111154130

 

 

Svoju bogatu biološku i krajobraznu raznolikost Hrvatska je uključila u ovu nevjerojatnu mrežu ulaskom u Europsku uniju, te je postatala ključna kockica u europskoj slagalici. Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) čine:

  1. područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti)
  2. područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Hrvatska je jedna od triju europskih zemalja s najvećom biljnom raznolikošću. Mnoge vrste, poput prelijepa biokovskog zvonca, postoje samo ovdje. Rijetki sisavci, među kojima se ističu ris, vuk i medvjed; brojni gmazovi i vodozemci; više od 65 posto svih poznatih vrsta riba u Sredozemlju, te više od 230 vrsta ptica, gotovo polovina svih ptica u Europi, obitavaju u Hrvatskoj. Hrvatska je za ekološku mrežu NATURA 2000 predložila područja važna za očuvanje više od 250 vrsta i 70 stanišnih tipova koji se tu pojavljuju.

Državni zavod za zaštitu prirode u okviru priprema, koordinirao je detaljnu inventarizaciju ovih vrsta i staništa u Hrvatskoj. Koristeći tu opsežnu količinu osnovnih podatka, DZZP je utvrdio oko 1000 područja koja bi trebala biti predložena u ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000. Odabir područja temeljen je na standardnim znanstvenim kriterijima koji se na isti način odnose na sve zemlje članice Europske unije.

Prijedlog određenog područja zatim se upućuje na javne konzultacije. Uloga konzultacijskog procesa je dvostruka: s jedne strane obavještava sve potencijalno uključene te zainteresirane za mrežu NATURA 2000; što je ona te kako će funkcionirati u praksi, a s druge, daje priliku svima na koje se odnosi mogućnost davanja primjedbi te komentara na odabir područja – na primjer, ukoliko posjeduju informaciju o nalazu određene vrste ili staništa na određenom području.Po završetku konzultacijskog procesa, konačni revidirani prijedlog mreže NATURA 2000 područja bit će poslan Vladi na završno odobrenje te dostavljen Europskoj komisiji u Bruxelles.

 

NATURA 2000 Interaktivnu web kartu pogledajte OVDJE.